Inkomstenbelasting / Toeslagen / Vennootschapsbelasting

Machtigingen met Activeringscodes

Heeft u van de belastingdienst brieven ontvangen met daarop activeringscodes ontvangen, stuur ons die dan zo spoedig mogelijk toe. Het dient geactiveerd te worden voor 14 april as!! U hoeft zelf niets naar de belastingdienst te sturen!!

Vanaf l juni 2023 niet meer belasting betalen via de acceptgiro

De belastingdienst stopt per l juni as. definitief met het meesturen van acceptgiro’s.
Vanaf die datum kan er alleen nog maar betaald worden met automatische incasso, mobiel- of
internetbankieren of een overboeking via de bank.

Toename rekening-courant belast als inkomen voor dga

De Belastingdienst kan sinds dit jaar bogen op een nieuwe wet om al te hoge leningen van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) bij hun eigen bv’s aan te pakken.
Maar ook zonder die wet heeft de fiscus al mogelijkheden om paal en perk te stellen aan leningen, zo merkte een dga bij het gerechtshof.
Sinds l januari 2023 geldt een wet die zogeheten excessieve leningen aanpakt. Volgens het kabinet kunnen dga’s de belastingheffing namelijk veel te lang uitstellen door te lenen van hun bv. Daarom worden leningen boven een bepaalde grens nu aangemerkt als excessief. Die grens ligt vooralsnog op € 700.000.

Fiscus peilt eind 2023 omvang schulden dga

Het deel boven de grens is automatisch belast als inkomen uit aanmerkelijk belang, in box 2 van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst zal eind dit jaar voor het eerst peilen hoe hoog de schulden van dga’s zijn. Er is dus nog wat tijd om de leningen af te bouwen, bijvoorbeeld door dividend uit te keren.

De wetgeving is ook mede ingevoerd omdat de fiscus veel tijd kwijt is met discussies met onder meer dga’s. Als de inspecteur namelijk kan aantonen dat er helemaal geen sprake is van een lening maar van een uitdeling aan de dga, is die uitdeling belast. Maar dat valt niet altijd mee. Vanaf dit jaar is er dus dankzij de nieuwe wet voor leningen boven de € 700.000 wat minder discussie mogelijk voor belastingplichtigen.

Inspecteur telt toename schuld bij inkomen

Maar zoals gezegd heeft de Belastingdienst nu ook al wettelijke opties om hoogoplopende schulden aan te pakken. Dat merkte een dga die een fikse aanslag voor de inkomstenbelasting voor de kiezen kreeg. Waar hij voor de jaren 2014, 2015 en 2016 steeds een inkomen uit aanmerkelijk belang van nihil opgaf, ging de inspecteur fiks hoger zitten. Die rekende voor deze jaren achtereenvolgens met een inkomen van € 1,5 miljoen, ruim € 588.000 en € 1,8 miljoen. De inspecteur telde namelijk onder meer de toename van de rekening-courantschuld van de dga bij de bv in die drie jaar mee als inkomen. Gezien de omstandigheden was de kans volgens de inspecteur klein dat de dga dit geld terug zou betalen. En dus had het geld de bv definitief verlaten en ging het om belaste winstuitdelingen voor de dga.

Geen lening maar uitdeling, oordeelt gerechtshof

De dga voerde aan dat er voor die bedragen een terugbetalingsverplichting was afgesproken met de bv, en dat er dus sprake was van een lening. Maar het gerechtshof oordeelde anders. Uit de financiële omstandigheden en de afspraken tussen de dga en de bv viel namelijk af te leiden dat de dga de bedragen niet terug zou betalen. Er was daarom ook volgens het hof sprake van uitdelingen, die terecht tot het inkomen waren gerekend. De aanslag bleef dus in stand.
Gerechtshof’s-Hertogenbosch, 13 december 2022 (publicatiedatum 20 februari 2023), ECLI (verkort):
4747

Een laatste dotatie aan de Fiscale Oudedagsreserve (FOR)?

Veel ondernemers bouwen aan hun pensioen. Maar de belastingregels voor een fiscaalvriendelijke opbouw wijzigen nog wel eens. Zo bestond er tot voor kort voor ondernemers in de inkomstenbelasting de mogelijkheid om een dotatie aan de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) te doen. Met deze regeling kon de ondernemer elk jaar een deel van de winst reserveren voor zijn of haar pensioen.

Uitstel van belasting

Een dotatie aan de FOR levert dus een aftrekpost op de winst op die moet worden opgenomen in de belastingaangifte. De FOR was bedoeld om fiscaal vriendelijk een pensioenpot op te bouwen, maar feitelijk was er ook uitstel van belasting mogelijk. Uiteraard voor zover er aan alle wettelijke voorwaarden werd voldaan

Afschaffing dotatie Fiscale Oudedagsreserve per 2023

Het kabinet heeft de mogelijkheid tot dotatie aan de FOR per 2023 afgeschaft. Hiermee moet worden voorkomen dat ondernemers hun oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen. Vanaf l januari 2023 kan de oudedagsreserve niet meer (verder) worden opgebouwd. De oudedagsreserve die tot en met 31 december 2022 is opgebouwd kan nog volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Dat betekent dat de opgebouwde oudedagsreserve gewoon op de
ondernemingsbalans kan blijven staan en in de toekomst kan worden aangewend voor het bedingen van een kwalificerende lijfrente, dan wel dat uiterlijk bij staking van de onderneming over die reserve moet worden afgerekend.

Urenregistratie i.v.m. “urencriterium” zelfstandigenaftrek

Als ondernemer in de inkomstenbelasting heeft u in beginsel recht op een aantal fiscale faciliteiten. Voor de meeste ervan geldt het zogenaamde “urencriterium”. Dit betekent dat u minstens 1225 uren per jaar in uw onderneming actief moet zijn. Ook moet u minstens de helft van uw werkzame uren besteden aan uw onderneming. Deze laatste eis geldt alleen niet voor starters. Dat u minsten 1225 uren in uw onderneming werkt, moet u desgevraagd aannemelijk kunnen maken. Dat kan met een urenregistratie, waarin u aangeeft wat u voor uw bedrijf heeft gedaan en hoeveel tijd hiermee gemoeid was.Zorg dus voor een goede en fatsoenlijke onderbouwing van het gewerkte aantal uren en specificeer deze zo goed mogelijk, geef zo mogelijk per dag aan wat u heeft gedaan,zoals klant x bezocht, offerte klant y gemaakt, website bijgewerkt, schoongemaakt, administratie gedaan etc. Geef ook aan hoeveel uren dit per klus in beslag nam.Maak uw urenstaat ook niet achteraf op. Dit is voor u veel moeilijker te achterhalen en bovendien roept het eerder vragen op bij de belastingdienst. Houd er ook rekening mee dat u vooral bij een geringe omzet in relatie tot het aantal gewerkte uren, ook vragen kunt krijgen van de belastingdienst.

€2.534 korting voor ouders

Heeft u jonge kinderen, dan kunt u over 2022 recht hebben op een extra heffingskorting die kan oplopen tot €2.534. Om deze ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’ te kunnen claimen, moest uw zoon of dochter op l januari 2022 jonger zijn dan 12 jaar en minimaal 6 maanden op uw woonadres zijn ingeschreven. Verder moet u in 2022 minimaal €5.220 aan ‘arbeidsinkomen’ hebben ontvangen. Voor ondernemers met recht op zelfstandigenaftrek geldt géén minimuminkomenseis.
De inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgt u door aangifte te doen. Deze heffingskorting is bedoeld voor alleenstaande ouders en de minstverdienende fiscaal partner. Co-ouders die de zorg evenredig verdelen, kunnen beiden aanspraak maken op de korting.

Doe vooral aangifte!

Het is vaak lonend om de belastingaangifte in te vullen, zelfs al heeft u van de Belastingdienst geen ‘aangiftebrief gekregen. Ons devies: doe online aangifte en vul deze in elk geval in, om te zien of u wat terug kunt krijgen. In 2023 kunt u nog aangifte doen over de jaren 2018 tot en met 2022. Met name ouders met jonge kinderen, studenten en mensen met gedurende het belastingjaar wisselend inkomen krijgen vaak belasting terug, maar alleen na het indienen van hun aangifte
inkomstenbelasting!

Facebook
Twitter
Email
Print